Module heyvi.model

Sub-modules

heyvi.model.ResNets_3D_PyTorch
heyvi.model.face
heyvi.model.yolov3
heyvi.model.yolov5